Over mijn privacy-beleid

Harry Nagtegaal geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) de dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy-beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Harry Nagtegaal. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy-beleid beschrijft welke gegevens over u door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik uw gegevens opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over mijn privacy-beleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacy-zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy-beleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze laat opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webhosting
YourWebMaker
Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van YourWebMaker. YourWebMaker verwerkt geen persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. YourWebMaker heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. YourWebMaker is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Zakelijke email
Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van YourWebMaker. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. YourWebMaker heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maak ik vooralsnog geen gebruik van andermans diensten.  De gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Harry verplicht zich tot geheimhouding en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Hij gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens dus niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor vooraf uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan eventuele boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

 

Verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Harry op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal me, binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt, daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens voorover dit nodig is voor het verantwoord administreren en voldoen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.  Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus, voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren.
Anderen hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van uw opdracht heb vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij wordt verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw, bij mij reeds bekende, e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u, op het bij mij bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u, op het bij mij bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik laat verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u, op het bij mij bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u, op het bij mij bekende e-mailadres, afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Harry Nagtegaal. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

Is uw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik heb verwerkt aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wèl zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-zaken.

 

Cookies

Cookies van derde partijen. In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacy-beleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy-beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy-beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Harry Nagtegaal
Kanaalkade 57
1811 LS  Alkmaar
Nederland
T 024-3452326
E 06-52033413

Contactpersoon voor privacyzaken: Harrie